گرفتن متاسفم که در جلسه شرکت نکردم قیمت

متاسفم که در جلسه شرکت نکردم مقدمه

متاسفم که در جلسه شرکت نکردم